ТОВ «Дніпроспецсигнал»
м.Дніпро, провулок Шевченка,4/3
Телефон: 0737370099
В особі директора Маренич Микола Данилович, який діє на підставі Статуту та Законів України, що його надалі «Провайдер», публікує на адресу фізичних осіб справжню оферту — пропозиція укласти Договір на надання послуг з доступу до мережі інтернет на наступних умовах:
Визначення термінів:

Надання Послуги — надання доступу в мережу інтернет за допомогою підключення від найближчого вузла мережі Провайдера до призначеного для користувача устаткування розміщеного в приміщенні Абонента, з подальшою настройкою стандартного, необхідного для надання Послуги програмного забезпечення.

Послуга — сукупність заходів щодо доступу до ресурсів мережі інтернет надається Провайдером.

Прейскурант — документ Провайдера, що містить відомості про чинні видах послуг і відповідних тарифних пакетах на їх отримання.

Мережа — комплекс технічних засобів, призначених для прийому-передачі даних.

Особистий кабінет — підрозділ, розміщений на сайті dssnet.dp.ua, що містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом послуг і поточний стан особового рахунку.

Абонентська плата — обов’язковий щомісячний платіж Абонента за технічне обслуговування мережі Провайдера.

Аутентифікаційні дані — унікальний логін пароль необхідні для доступу в Особистий кабінет або до послуг інтернет.

Предмет ДОГОВОРУ:

2.1 Провайдер надає Абоненту комплекс послуг з надання доступу в інтернет, а Абонент сплачує їх, відповідно до умов цього Договору.

2.2. Абонент, в разі оплати послуги з доступу до мережі інтернет, підтверджує цим своє бажання укласти цей договір на запропонованих умовах.

Порядок укладання та зміни договору:

3.1. Укладенням цього Договору Абонентом, є факт першого виходу Абонента в мережу інтернет за допомогою використання наданих йому Провайдером аутентифікаційних даних і відсутності протягом 3-х днів з моменту підключення до Послуги письмових претензій з боку абонента.

3.2. З метою підключення до Послуги, Абоненту надаються Аутентифікаційні дані.

3.3. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті www.dssnet.dp.ua, Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

3.4. Провайдер має право направляти Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті www.dssnet.dp.ua, такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

3.5 Послуги надаються Провайдером тільки після оплати їх вартості, а також вартості Підключення (комплекс заходів для з’єднання кінцевого обладнання Абонента з сервером Провайдера).

Права та обов’язки сторін:

4.1 Провайдер зобов’язується:

4.1.1 Надавати замовлені послуги в повному обсязі і в строки, зазначені в тарифному пакеті, обраному Абонентом.

4.1.2 Надавати консультаційні послуги за технологією, технічних і програмних засобів взаємодії з мережею інтернет.

4.1.3. Зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Абонента, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

4.2 Провайдер має право:

4.2.1 Проводити профілактичні і ремонтні роботи і модернізацію власного обладнання, які можуть спричинити припинення в наданні послуг загальним терміном до 72 годин в місяць (три робочих дні).

4.2.2 Провайдер має право припинити надання послуг у разі відсутності коштів (більше 3-х місяців) на особовому рахунку Абонента, шляхом демонтажу мережевого кабелю знаходиться поза житлового приміщення абонента, який є власністю провайдера.

4.2.3. Провайдер має право переглянути вартість і умови надання послуг і умови Договору, виходячи із змін ринкової кон’юнктури, тарифів і зборів Міністерства зв’язку (або інших структур і державних органів), законодавства, інфляційних процесів, а так само введення інших обов’язкових платежів.

4.3. Абонент зобов’язується:

4.3.1 Щомісячно до 29 числа вносити авансові платежі за обраний тарифний пакет на наступний місяць.

4.3.2 Використовувати послуги Провайдера тільки в цілях, що не суперечать чинному законодавству. Чи не поширювати за допомогою послуг Провайдера інформацію, яка прямо чи опосередковано суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.

4.3.3 Регулярно відслідковувати на сайті Провайдера (www.dssnet.dp.ua) публікації пов’язані з можливими перебоями в роботі мережі, а також про діючі тарифи, вартість додаткових послуг та правила користування.

4.4.3 Вибрати або змінити тарифний пакет, згідно чинного Договору. Тарифний пакет може бути обраний / змінений до 29 календарного числа поточного місяця і діє на наступний місяць.

4.4.4 Зберігати в таємниці від третіх осіб видану провайдером конфіденційну інформацію, а саме: логіни, паролі та інші ідентифікаційні дані, а також будь-які інші настройки та параметри, що забезпечують отримання Абонентом послуг Провайдера.

4.4.5 На користування послугами в різних цілях, що не суперечать законодавству.

4.4.6 Отримувати від Оператора інформацію про якість, вартість і порядок надання послуги до мережі інтернет.

Вартість і порядок розрахунків:

5.1 Абонентом вибирається тарифний пакет згідно діючих пропозицій.

5.2 Оплата послуг з доступу до мережі інтернет, здійснюється шляхом попередньої оплати по особовому рахунку Абонента.

5.3 У разі відсутності передоплати на наступний календарний місяць, а також в разі негативного балансу на рахунку станом на 1-е число місяця, послуга доступу в інтернет призупиняється до моменту оплати.

5.4 У разі призупинення Абонент зобов’язується оплатити послугу з доступу до мережі інтернет в повному обсязі за весь період призупинення. При відсутності оплати понад 90 (дев’яносто) днів, стягується плата за відновлення доступу до мережі Інтернет.

Умови розірвання договору:

6.1 Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

6.2 Абонент може розірвати Договір лише за умови повного розрахунку Абонента з Провайдером за надані послуги.

Предмет ДОГОВОРУ:

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Провайдер не несе відповідальності за призупинення надання послуг Абоненту, що виникло в результаті відключення електроенергії.

7.2 Провайдер не несе ніякої відповідальності за поширювані Абонентом або його довіреними особами в мережі матеріали або відомості, які можуть суперечити чинному законодавству та / або інших держав на момент їх розповсюдження.

7.3 Провайдер не несе ніякої відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентом третім особам з використанням послуг, як-то: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну, промислову або іншу таємницю третіх осіб.

7.4. Провайдер не несе ніякої відповідальності за якість тих послуг, які знаходяться в прямій залежності від діяльності сторонніх організацій, що надають: магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергозабезпечення та інші послуги, до виробництва яких Провайдер не має відношення.

7.5 Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються за допомогою інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які прямо або побічно понесли Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів інтернет або неможливості їх використання.

7.6. Провайдер зобов'язується компенсувати Абоненту оплату за поточний місяць, в котрому надана послуга, у разі відсутності такої послуги більше 7 днів у поточний та оплачений місяць. Компенсація не проводиться, якщо надання послуг зупинилось через важкі погодні умови, результати військових дій, проблеми з обладнанням Абонента.

Форс - Мажор і звільнення від відповідальності:

8.1 Провайдер і Абонент звільняються від відповідальності за Договором у разі настання обставин непереборної сили, що виникли після його підписання поза волею Сторін і таких, настанню яких Сторони не могли перешкодити всіма доступними засобами.

8.2 Непереборною силою за цим Договором визнаються такі події: війна і військові дії, повстання, мобілізація, страйки, епідемії, пожежі, стихійні лиха, грози, аварії на лініях електропередач, акти органів влади, які мають вплив на виконання зобов’язань.

8.3.З За шкоду, заподіяну обладнання Абонента природними явищами (ураган, штормовий вітер, блискавка, землетрус, повінь тощо), Провайдер відповідальності не несе.

Вирішення спорів::

9.1 Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або напрямки Сторонами претензій в письмовій формі і (або) електронній формі в графі «Лист директору».

9.2 Претензії розглядаються Провайдером в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства.

Термін дії:

10.1 Договір укладається на невизначений термін і набуває чинності з моменту першого виходу Абонента в мережу інтернет.

10.2 Провайдер має право призупинити надання Послуг у разі порушення умов, передбачених цим Договором.